TG-1 * Transgallaxys Forum 1

Pages: [1]

Author Topic: CEASE-"Therapy" in court?  (Read 1449 times)

Julian

  • Boltbender
  • Jr. Member
  • *
  • Posts: 1116
CEASE-"Therapy" in court?
« on: July 04, 2014, 12:59:10 PM »

I wonder if they will prosecute the CEASE "therapists". Since the Netherlands is a refuge for German charlatans (and vice versa!) it is a must to make this public. The national and lingual frontiers must be torn down.

It is a pity Googletrans does such a poor job.


http://kloptdatwel.nl/2014/07/04/homeopathisch-arts-die-als-genezing-belooft-voor-de-tuchtrechter/

[*quote*]
Homeopathisch arts die ALS-genezing belooft voor de tuchtrechter
By
Laurens Dragstra
– 4 July 2014Posted in: Alternatieve schade, Uit het nieuws

“Ik vind het immoreel dat zorgaanbieders patiënten valse hoop geven door te verkondigen dat een ongeneeslijke ziekte als ALS met een behandeling wel kan worden genezen.” Aldus luidt het oordeel van minister Schippers van VWS over homeopathisch arts Jan Roxs die meent dat hij met een homeopathische behandeling de spier- en zenuwziekte ALS succesvol kan behandelen. De handelwijze van Roxs werd begin mei aan de kaak gesteld in het televisieprogramma Undercover in Nederland. Het ruwe beeldmateriaal is ter beschikking gesteld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die na onderzoek heeft besloten dat Roxs zich moet verantwoorden voor de tuchtrechter. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) stelde interessante Kamervragen over de kwestie.
De voorgeschreven homeopathische medicatie tegen ALS (still uit de uitzending van Undercover in Nederland)

De voorgeschreven homeopathische medicatie tegen ALS (still uit de uitzending van Undercover in Nederland)

ALS staat voor amyotrofe laterale sclerose. Het is een zeldzame spier- en zenuwziekte waarbij de motorische zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg afsterven. Dat leidt tot verzwakking en verschrompeling van de spieren op diverse plaatsen in het lichaam. Uiteindelijk raken ook de spieren die de ademhaling reguleren verlamd en sterft de patiënt. De ziekte is ongeneeslijk en hier legt hoogleraar experimentele neurologie Leonard van den Berg – die ook commentaar gaf in de uitzending van Undercover in Nederland – uit waarom ALS-patiënten ook geen aantrekkelijke doelgroep zijn voor grote farmaceuten: omdat de ziekte zo zeldzaam is en patiënten na de diagnose gemiddeld nog maar drie jaar leven, valt er aan een medicijn dat de ziekte stopt of aanzienlijk vertraagt weinig te verdienen. Het is dan ook heel begrijpelijk dat ALS-patiënten zoeken naar mogelijk effectieve alternatieve behandelmethoden. Niemand kan hen dat kwalijk nemen. Artsen die valse hoop bieden aan ongeneeslijk ziekte patiënten valt echter wel wat te verwijten. Zo’n arts is de homeopaat Jan Roxs.

In de uitzending van Undercover in Nederland melden een ALS-patiënt en een medewerkster van het programma zich met de verbogen camera bij de praktijk van Roxs, die gevestigd is in een kapitale villa in Paterswolde. Het gesprek zal twee uur duren en achteraf moeten de 297 euro die het consult kost contant worden afgerekend. Wat we in de uitzending zien, is natuurlijk niet het volledige gesprek. De beelden die we zien, zijn echter wel behoorlijk onthutsend. De homeopathische dokter is zeer zelfingenomen en houdt de ALS-patiënt voor dat je eigenlijk niets hebt aan de reguliere medische studie, behalve dan dat je daar leert hoe het niet moet. Het getoonde fysieke onderzoek van de patiënt is zeer kort en daarna schrijft Roxs twee homeopathische middeltjes met de ronkende namen Plumbum Metallicum D12 en Kalium Phosphoricum D6 voor. Oftewel lood verdund met een factor 1.000.000.000.000 en kaliumzout verdund met een factor 1.000.000. Een ‘topprogramma’ volgens de homeopathisch arts. Nodeloos te zeggen dat de granules en tabletten de conditie van de patiënt op geen enkele wijze verbeterden. Integendeel, de patiënt deed een melding tegen zijn behandelaar bij de IGZ.

Stoppen met CEASE

In de uitzending werd al gemeld dat de IGZ besloten had de homeopathisch arts voor de tuchtrechter te dagen. Dit wordt bevestigd in de antwoorden van minister Schippers op de Kamervragen van Pia Dijkstra. Tevens valt daar te lezen dat de IGZ de arts heeft verzocht “per direct geen uitspraken meer te doen over de kans op genezing van ALS of andere ongeneeslijke ziekten en met onmiddellijke ingang publicaties of voorlichtingsmateriaal met dergelijke strekking van zijn website te verwijderen”. Dat heeft ertoe geleid dat Roxs zijn website (hier nog te zien) heeft verwijderd. De Wet BIG somt in artikel 48 de maatregelen op die een regionaal tuchtcollege (of in hoger beroep het centraal tuchtcollege) kan opleggen. Die variëren van een waarschuwing tot een berisping, van een geldboete tot een schorsing, en van een gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid het betrokken beroep uit te oefenen tot volledige doorhaling van de inschrijving in het BIG-register. Meer informatie hier.
CEASE-therapie: onmiddellijk mee stoppen graag (screenshot van de CEASE-website)

CEASE-therapie: onmiddellijk mee stoppen graag (screenshot van de CEASE-website)

Een interessante vraag is of de IGZ in deze procedure ook de activiteiten van Roxs als CEASE-therapeut mee wenst te nemen. CEASE-therapie kun je zonder enige vorm van overdrijving omschrijven als de overtreffende trap van kwakzalverij. De therapie is gebaseerd op het achterhaalde fabeltje dat vaccins verantwoordelijk zijn voor autisme bij kinderen. De in 2010 overleden homeopathisch arts Tinus Smits geloofde in dit sprookje en meende kinderen van autisme te kunnen genezen met zijn therapie die hij “Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression (CEASE)” noemde. Daartoe worden de kinderen “ontstoord” met homeopathische (of eigenlijk isopathische) verdunningen van de stoffen (i.e. de vaccins) die geacht worden de autistische stoornis veroorzaakt te hebben. Uiteraard is er geen enkel bewijs dat kinderen iets aan deze nepbehandelingen hebben, terwijl hun ouders voor deze nonsens honderden euro’s moeten neertellen. Het is goed mogelijk dat Roxs behoort tot de ca. 20 artsen die de IGZ al meer dan een jaar in het vizier heeft vanwege hun CEASE-activiteiten.

Roxs beschouwt zichzelf overigens ook als expert op het gebied van de slaapziekte narcolepsie. Toen begin 2011 op een website werd bericht over een waarschijnlijk verband tussen het griepvaccin Pandemrix en narcolepsie bij kinderen was de homeopathische dokter er als de kippen bij om twee homeopathische middelen gemaakt van de griepvaccins Pandemrix en Focetria aan te prijzen, en ook overigens te beweren dat narcolepsie goed met homeopathie te behandelen is. Geïnteresseerden werden verwezen naar zijn website. Ene “Cora Boer” deed ook nog een duit in het zakje. Dat de vrouw van de dokter Cora Roxs-de Boer heet, zal wel toeval zijn.

Nu is er, anders dan bij autisme, wel aanleiding te veronderstellen dat het Pandemrix-vaccin tegen Mexicaanse griep bij een aantal kinderen tot narcolepsie heeft geleid. Dat is heel ernstig, maar het is van belang daarbij in ogenschouw te nemen dat Pandemrix – net als trouwens het concurrerende middel Focetria – in Nederland niet meer gebruikt wordt. Het Lareb heeft van de binnengekregen meldingen geoordeeld dat in 3 á 4 gevallen een verband met vaccinatie met Pandemrix mogelijk is. In totaal kregen 588.750 kinderen de eerste dosis en 490.584 ook de aanbevolen tweede, zodat kan worden gesteld dat de kans op narcolepsie door vaccinatie met één bepaald vaccin boven de 1:100.000 ligt. Hoe dan ook is een homeopathische behandeling van een kind met narcolepsie natuurlijk niet de oplossing.

Positie AVIG

Dokter Roxs is lid van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG), een vereniging van artsen die biofysische geneeskunde, homeopathische geneeskunde, natuurgeneeskunde en geneeskunde volgens de neuraal-en regulatietherapie toepassen. De AVIG is onder meer bekend van haar vooralsnog vergeefse poging de afschaffing van de BTW-vrijstelling voor alternatief werkende artsen door de rechter te laten terugdraaien. Ik was benieuwd naar het standpunt van de AVIG ten aanzien van homeopathische behandeling van een ongeneeslijke spierziekte als ALS. Daarom heb ik per mail bij de vereniging geïnformeerd naar haar standpunt en de eventuele wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Tevens heb ik gevraagd of de AVIG aanleiding ziet voor maatregelen tegen haar lid Jan Roxs. Het is zeer positief dat de vereniging de moeite nam mij te antwoorden. Dat antwoord was kort: de IGZ heeft het handelen van de homeopathisch arts aan de tuchtrechter voorgelegd en “gedurende deze procedure wordt er door ons inhoudelijk noch procedureel op vragen hieromtrent gereageerd”, aldus de voorzitter van de AVIG.
Alternatieve artsenvereniging AVIG neemt vooralsnog geen maatregelen tegen dokter Roxs (screenshot website AVIG).

Alternatieve artsenvereniging AVIG neemt vooralsnog geen maatregelen tegen dokter Roxs (screenshot website AVIG).

Ik vind dit een nogal formalistische en weinig geruststellende reactie. De AVIG meldt op haar website dat “AVIG artsen die registerlid zijn, werken volgens strikte eisen op het gebied van kwaliteit, opleiding, klachtregeling en tuchtrecht en voldoen aan AVIG kwaliteitseisen”. Dat betekent mijns inziens dat de AVIG als vereniging kan toetsen of een van haar leden wel voldoet aan de eigen kwaliteitseisen, c.q. of homeopathische behandeling van ALS wel door de AVIG-beugel kan. Ik mag toch hopen dat bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie direct optreedt wanneer een bij haar aangesloten cosmetisch arts besluit voortaan te gaan opereren met behulp van een kettingzaag, en dat zij niet wacht totdat de tuchtrechter zich over deze handelwijze heeft uitgelaten. Kortom, de terughoudende opstelling van de AVIG lijkt mij niet terecht. Zij neemt haar eigen verantwoordelijkheid niet en laat de IGZ en het tuchtcollege de hete kolen uit het vuur halen.

Alternatieve aanpak van alternatieven

Interessant is dat het Kamerlid Dijkstra er in haar vragen ook andere wegen bijhaalt waarmee alternatieve artsen die valse hoop wekken mogelijkerwijs kunnen worden aangepakt. Zij vraagt namelijk of wellicht de Wet oneerlijke handelspraktijken hier soelaas zou kunnen bieden. De minister antwoordt:

    “Zowel de Wet oneerlijke handelspraktijken (die wordt gehandhaafd door de ACM) als de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG; die wordt gehandhaafd door de NZa) kan hier van toepassing zijn. Omdat het hier om zorg gaat, is in dit geval de NZa de aangewezen instantie. In artikel 39 van de WMG wordt bepaald dat zorgaanbieders er zorg voor dragen dat de door of namens hen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie met betrekking tot de Zorgverzekeringswet, AWBZ en WMG niet misleidend is. De NZa kan in overeenstemming met de IGZ regels stellen betreffende de informatievoorziening met het oog op de doeltreffendheid, juistheid, inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid daarvan.De NZa kan handhaven door middel van een aanwijzing aan de zorgaanbieder en het opleggen van een dwangsom of een boete.”

Dit zijn interessante opmerkingen over bij mijn weten (maar ik ben geen expert) nog grotendeels onontgonnen juridisch terrein. De genoemde Wet oneerlijke handelspraktijken is niet zozeer een aparte wet, als wel een onderdeel van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dat onderdeel is weer een omzetting van de Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken uit 2005. Artikel 6:193g BW bevat een zwarte lijst met handelspraktijken die onder alle omstandigheden misleidend zijn, waaronder (onder letter q) het “bedrieglijk beweren dat een product ziekten, gebreken of misvormingen kan genezen”. Consumenten kunnen in civielrechtelijke procedures een beroep doen op deze bepaling, maar het bijzondere is dat de Wet oneerlijke handelspraktijken ook door de overheid gehandhaafd wordt (althans: kan worden). Dat gaat via de Wet handhaving consumentenbescherming, die in artikel 8.8 handelaren verbiedt oneerlijke handelspraktijken als bedoeld in het BW te verrichten. De artikelen 2.7 en volgende kennen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een aantal bevoegdheden toe om (delen van) de wet bestuursrechtelijk te handhaven. Bindende aanwijzingen, lasten onder dwangsom en bestuurlijke boetes tot 450.000 euro zijn mogelijk.
De NZa: een papieren tijger?

De NZa: een papieren tijger?

De minister meent dat de Wet oneerlijke handelspraktijken van toepassing kan zijn, dus deze kan worden ingeroepen indien bijvoorbeeld een consumentenorganisatie juridische actie onderneemt tegen homeopathische artsen die wondermiddelen voorschrijven (of tegen verkopers van magneten, hangers en Biostabils). Tevens meldt de minister echter dat voor handhaving in de context van zorgverlening de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de aangewezen instantie is. Die handhaaft dan niet de Wet oneerlijke handelspraktijken, maar de Wet marktordening gezondheidszorg, die in artikel 39 zorgaanbieders verplicht er zorg voor te dragen dat “de door of namens hen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie terzake van een product of dienst, waaronder reclame-uitingen, geen afbreuk doet aan het bepaalde bij of krachtens deze wet, de Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en niet misleidend is”. Hoofdstuk 6 van de Wet marktordening gezondheidszorg kent de NZa vele bevoegdheden toe om handhavend op te treden. Zij kan aanwijzingen geven, bestuursdwang toepassen, dwangsommen opleggen of een bestuurlijke boete uitschrijven van maximaal 500.000 per overtreding.

Een indrukwekkend arsenaal, maar of de NZa echt de mogelijkheden ziet en de bereidheid heeft deze middelen in te zetten tegen alternatieve artsen die in hun misleiding zeer ver over de schreef gaan, valt nog te bezien. Dat het momenteel bij de NZa op z’n zachtst gezegd niet lekker loopt en handhavingscapaciteit altijd een probleem is, draagt er waarschijnlijk aan bij dat de tanks nog wel even in de kazerne blijven. De minister kan deze ook niet uit laten rijden, want de NZa is (net als de ACM overigens) een zogenaamd zelfstandig bestuursorgaan, waarover de minister slechts zeer beperkte zeggenschap heeft. Voorlopig moeten we onze hoop dus maar vestigen op de IGZ en haar procedure bij de tuchtrechter.

Deze bijdrage is mede gebaseerd op twee eerdere discussies onder Skeptisch Chatten (hier en hier). Ik dank allen die aan deze discussies hebben deelgenomen.

« Previous Entry
[*/quote*]Googletrans:

[*quote*]
Homeopathic doctor who promises a cure for ALS-disciplinary
 By Laurens Dragstra  - July 4, 2014 Posted in: Alternative damage , In the news

"I find it immoral that care patients false hope by proclaiming that an incurable disease like ALS with treatment it can be cured." Such is the view of Minister Schippers of Health about homeopathic physician Jan Roxs who thinks he a homeopathic treatment of the muscle and nerve disease ALS treat successfully. The conduct of Roxs was denounced in the television program Undercover in the Netherlands in early May. The raw material is made ​​available to the Health Care Inspectorate (IGZ), which after examination decided that Roxs must account for the disciplinary court. Member of Parliament Pia Dijkstra (D66) asked interesting questions in Parliament on the issue.
 

 The prescribed homeopathic medication for ALS (still from the broadcast of Undercover in Netherlands)

 ALS stands for amyotrophic lateral sclerosis.  It is a rare muscle and nerve disease in which motor neurons in the spinal cord and the brains die.  This leads to weakening and atrophy of the muscles in various places in the body.  Ultimately also affect the muscles that control breathing paralyzed and the patient dies.  The disease is incurable and here explains professor of experimental neurology Leonard van den Berg - who also commented on the broadcast of Undercover in Netherlands - why ALS patients is also not an attractive target for big pharma: because the disease is so rare and patients diagnosis on average only live three years, there is a drug that stops or slows the disease little to deserve.  It is therefore quite understandable that ALS patients seek potentially effective alternative treatment methods.  No one can blame them.  However, physicians who offer false hope to incurable disease patients is something to blame.  This physician is a homeopath Jan Roxs.

 In the broadcast Undercover reporting in the Netherlands an ALS patient and an employee of the program is the camera bent at the practice of Roxs, which is housed in a villa HQ in capital.  The interview will last two hours and afterwards the 297 euros that the consultation costs must be paid in cash.  What we see in the show, of course, is not the whole conversation.  However, the images we see, it pretty staggering.  The homeopathic doctor is very complacent and keeps the ALS patient that you really have nothing to regular medical study, except that you do not need to learn how.  It showed physical examination of the patient is very short, then two homeopathic remedies Roxs writes with great names Plumbum metallicum D12 and D6 Kalium Phosphoricum for.  In other words, lead diluted by a factor 1,000,000,000,000 and potassium salt is diluted by a factor of 1,000,000.  A "top program" according to the homeopathic doctor.  Needless to say, the granules and tablets, the condition of the patient improved in any way.  On the contrary, the patient was alert to his handler at the Inspectorate.

Stop CEASE

 The broadcast was already reported that the Inspectorate had decided to. Homeopathic doctor for the disciplinary  This is confirmed in the answers to the questions in Parliament by Minister Schippers Pia Dijkstra.  Also, you can read that the Inspectorate has requested "an immediate ruling on the likelihood of a cure for ALS or other incurable diseases any more statements and immediately publications or information with such scope of its website to remove." The doctor there  That has led Roxs his website ( not shown here ) has been removed.  The BIG Act sets out in Article 48, the measures which a regional disciplinary committee (or appeal the Central Disciplinary Committee) may impose.  These range from a warning to a reprimand, a fine to a suspension, and a partial denial of the power to exercise to the full cancellation of the registration in the BIG register. The profession in question  More information here .
 

 CEASE Therapy: Immediately stop along like (screenshot of the CEASE website)

 An interesting question is whether the Inspectorate in this procedure also activities Roxs as CEASE therapist wishes to take.  CEASE therapy can without any exaggeration describe as the superlative of quackery.  The therapy is based on the outdated myth that vaccines are responsible for autism in children.  The deceased in 2010 homeopathic physician Dr. Smits believed in this fairy tale and children believed to cure autism with his therapy that he called "Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression (CEASE)."  And the children are "suppressed" with homeopathic (or actually isopathic) dilutions of the substances (ie vaccines) that are supposed to have. Autistic Disorder caused  Obviously there is no evidence that children have something to these nepbehandelingen while their parents for this nonsense should count down hundreds of euros.  It is possible that Roxs among the approximately 20 physicians who Inspectorate for more than one year has in sight because of their CEASE activities.

 Roxs moreover considers himself an expert in the field of sleeping sickness narcolepsy.  Then in early 2011 a website was message about a probable link between the flu vaccine Pandemrix and narcolepsy in children homeopathic doctor was there as quick to praise two homeopathic remedies made ​​from the flu vaccines Pandemrix and Focetria and also otherwise claiming that narcolepsy is treatable with homeopathy.  Were referred to his website. Interested  One "Cora Farmer" also took another two cents.  That the wife of the doctor Roxs Cora de Boer called, must be a coincidence.

 Now, unlike in autism, however, led to suppose that the Pandemrix vaccine against swine flu has caused. in some children to narcolepsy  That is very serious, but it is important bearing in mind that Pandemrix into account - as did the competing drug Focetria - no longer used in the Netherlands.  Lareb of the ingested reports judged possible in 3 or 4 cases associated with vaccination with Pandemrix.  A total of 588,750 children received the first dose and 490,584 also the recommended second, so that it can be said that the chance of narcolepsy by vaccination with a vaccine lies above 1:100,000.  Either way it is a homeopathic treatment for a child with narcolepsy obviously not the solution.

Position Avigno

 Doctor Roxs is a member of the Medical Association of Integrative Medicine (Avigno), an association of doctors who biophysical medicine, homeopathic medicine, naturopathy and medicine according to the neural regulation and therapy apply.  The Avigno is best known for her yet futile attempt to turn back. abolition of the VAT exemption for alternative practitioners by the court  I was curious about the position of the Avigno regarding homeopathic treatment of an incurable muscle disease such as ALS.  I have therefore informed by mail of the association to its position and any scientific substantiation.  I also asked if Avigno see the reason for action against its member Jan Roxs.  It is very positive that the association took the trouble to answer me.  That answer was short: the Inspectorate has the action of the homeopathic doctor submitted to the disciplinary and "during this procedure, substantive or procedural by us on questions about this response," said the president of the Avigno.
 

 Alternative Medical Association Avigno yet take no action against the doctor Roxs (screenshot website Avigno).

 I find this a rather formalistic and little reassuring response.  The Avigno reported on its website that "Avigno registerlid doctors who are working in accordance with strict requirements in terms of quality, training, complaints procedure and disciplinary rules and meet Avigno quality".  Which I think means that the association can Avigno as buttons or one of its members meets the own quality, or whether homeopathic treatment of ALS may be the Avigno bracket.  Well, I hope that as the Dutch Society for Plastic Surgery immediately occurs when a decision henceforth to operate using a chainsaw, its affiliated cosmetic doctor and do not wait until the disciplinary tribunal has elated. About this practice  In short, the reluctance of the Avigno not seem right to me.  She takes her own responsibility and not let the Inspectorate and the disciplinary tribunal remove the hot coals from the fire.

Alternative approach alternatives

 Interestingly, the MP Dijkstra in her questions calling for Assistance also other ways that alternative doctors who raise false hopes can be addressed. Possibly  She asks is whether perhaps the law could offer here. Solace unfair trade  The Minister replied:

 "Both the Unfair Commercial Practices Act (which is maintained by the ACM) and the Healthcare Market Regulation Act (WMG, which is maintained by the NZa) can apply here.  Because this is concern, in this case NZa the designated authority.  Article 39 of the WMG states that providers ensure that supplied by or on their behalf or information provided is not misleading with respect to the AWBZ and WMG.  NZa may, in accordance with the rules set Inspectorate concerning the provision of information for the purpose of efficiency, accuracy, transparency and comparability daarvan.De NZa can maintain through an appointment to the care provider and the imposition of a penalty or a fine. "

 These are interesting comments on my knowledge (but I'm no expert) is still largely uncharted legal ground.  The said Act unfair trade is not so much a separate law, but rather a part of Book 6 of the Civil Code (BW).  That part is again a transposition of the European Unfair Commercial Practices Directive in 2005. g Article 6:193 Civil Code contains a blacklist of commercial practices which are in all circumstances be misleading, including (in point q) "falsely claiming that a product illnesses, dysfunction or malformations can heal. "  Consumers in civil proceedings invoke this provision, but the remarkable thing is that the Unfair Commercial Practices Act also maintained by the government (at least, can be).  That goes through the Consumer Protection Enforcement Act , in Article 8.8 prohibits merchants from unfair trade practices referred to provide. BW  Articles 2.7 and next to know the Authority for Consumers and Markets (ACM) some powers to enforce. (Parts of) the administrative law  Injunctions, cease and desist orders and administrative fines of up to 450,000 euros are possible.
 

 NZa: a paper tiger?

 The minister believes that the Unfair Commercial Practices Act may apply, so it can be invoked if for example, a consumer legal action against homeopathic doctors panaceas for writing (or against sellers of magnets, pendants and Biostabils).  However, the minister also announced that enforcement of the designated authority in the context of health care, the Dutch Healthcare Authority (NZa).  Which then does not maintain the Unfair Commercial Practices Act, but the Healthcare Market Regulation Act , which in Article 39 health care providers to ensure that the "available by or on their behalf or information made ​​in respect of a product or service, including advertising, must ensure without prejudice to the provisions of or pursuant to this Act, the Health Insurance Act or the Exceptional Medical Expenses Act, and not misleading. "  Chapter 6 of the Healthcare Market Regulation Act has NZa many powers to take enforcement action.  They can give clues, apply administrative coercion, impose penalties or administrative fines issuing up to 500,000 per violation.

 An impressive arsenal, but whether NZa really see the potential and willingness to bet against alternative doctors in their deception very far over the line, remains to be seen these resources.  That it currently say the least at the NZa unappetizing running wear and enforcement capacity is always a problem, there is probably some time in the tanks remain in their barracks.  The Minister can not let it ride out for NZa is (like the ACM incidentally) a so-called independent administrative body, which the minister has only very limited control.  For now we must hope so, but draw the Inspectorate and its proceedings to the disciplinary court.

This contribution is partly based on two previous discussions under Skeptical Chat ( here and here ). I thank all those who participated. These discussions

«Previous Entry
[*/quote*]

Logged
StarCruiser http://WWW.ALLAXYS.COM mission countdown
Pages: [1]