TG-1 * Transgallaxys Forum 1

Pages: [1]

Author Topic: Eefje kreeg opnieuw kanker maar kan therapie niet betalen:'Ik wil nog niet dood'  (Read 993 times)

Krant

  • Jr. Member
  • *
  • Posts: 303

Eefje Muller braucht Hilfe!


https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/eefje-30-kreeg-opnieuw-kanker-maar-kan-therapie-niet-betalen-ik-wil-nog-niet-dood

[*quote*]
07 juli 2018 09:14

Eefje (30) kreeg opnieuw kanker maar kan therapie niet betalen: 'Ik wil nog niet dood'

Eefje Muller. © Xammes Fotografie

Nadat Eefje was geopereerd aan baarmoederhalskanker, kreeg ze heftige pijnscheuten in haar onderbuik. Neem maar een paracetamol, zei haar arts. Maar die had het mis: de kanker was terug. In Nederland is Eefje nu uitbehandeld. "Ik heb een prachtleven, ik ben te jong om dood te gaan."

Vorige week werd Eefje dertig. Waar de meeste mensen dat groots vieren, zat Eefje in een Duits ziekenhuis. "Zo had ik het natuurlijk niet gepland, maar ik ben tegelijkertijd blij dat ik de dertig gehaald heb."
Pijn in onderbuik

De baarmoederhalskanker werd rwee jaar geleden tijdens een controle bij Eefje ontdekt. "Het was min of meer toeval, ik had geen klachten." Een paar weken na de diagnose werd ze geopereerd. "Het was een zware operatie, die wel twaalf uur duurde. Maar uiteindelijk konden ze alles weghalen."

De artsen zeiden tegen haar dat de kans 'heel klein was' dat de baarmoederhalskanker terug zou komen. "Maar ik kreeg na de operatie veel pijn in mijn onderbuik, en dat werd steeds erger."
'Dit is niet normaal'

Toen ze dat tegen haar arts zei, wuifde die haar zorgen weg. "De pijn zou veroorzaakt worden door de hechtingen, en het zou erbij horen. Ik moest maar gewoon een paracetamolletje nemen."

Omdat Eefje pijn bleef houden, liet ze zich ook door een chiropractor en haar moeder, die fysiotherapeut is, onderzoeken. "Die zeiden allebei meteen: dit is niet normaal, je moet een scan laten maken."
Foute boel

Eefje ging daarop terug naar het ziekenhuis, en vroeg of ze opnieuw onderzocht kon worden. Uiteindelijk kreeg ze een MRI-scan, waaruit al snel bleek dat het foute boel was. "De kanker was terug, en had flink huisgehouden. De artsen zeiden eigenlijk meteen: dit is niet meer te redden."

De grond zakte op dat moment onder Eefjes voeten vandaan, vertelt ze. "Ik baalde zó dat ik niet eerder een scan had laten doen. Had het geholpen als ik er eerder bij was geweest? Ik had veel meer op mijn eigen gevoel af moeten gaan en dat onderzoek af moeten dwingen."
Opnieuw chemo

De teruggekeerde baarmoederhalskanker van Eefje bleek uitgezaaid en in een vergevorderd stadium. Daar is in Nederland nog geen goede behandelmethode voor. De vrouwen bij wie de kanker terugkeert en uitgezaaid is, krijgen chemotherapie om de tumor zo veel mogelijk onder controle te houden. Maar die werkt vaak niet voldoende: de meeste patiënten overlijden al binnen een jaar.

Eefje verloor door de chemo haar haren. (Eigen foto)

Eefje begon nadat de kanker terug was ook aan chemotherapie. "Ik kreeg zes behandelingen en deed daarnaast alles om mijn lichaam te helpen. Ik at geen suiker, deed aan vasten. Ik dacht echt: kom maar op, we gaan ervoor."
'Uitbehandeld'

De behandelingen sloegen redelijk goed aan, in januari kreeg ze de laatste. "De tumoren waren niet helemaal weg, maar werden wel kleiner. Maar die zes behandelingen waren het maximale wat ze patiënten in mijn situatie geven. Dus daarna was het klaar. Ik was volgens de artsen uitbehandeld. Ik zou moeten afwachten hoe de tumoren zich zouden ontwikkelen."

Eefje kan zich niet bij die diagnose neerleggen. "Ik wil niet afwachten tot de kanker weer gaat woekeren. Ik heb een prachtleven, ik wil er nog niet mee stoppen. Ik heb een hele lieve man, en ik wil met hem oud worden. Ik ben nog veel te jong om dood te gaan."

Eefje met haar man tijdens hun bruiloft. (Eigen foto)
Kliniek in Duitsland

Eefje besloot op zoek te gaan naar andere behandelmethodes, en stuitte op een kliniek in Duitsland. "Daar kwam ik in aanmerking voor een speciale immuuntherapie, die bij andere patiënten al goede resultaten heeft geboekt."

Ze heeft inmiddels twee behandelingen in de Duitse kliniek gehad, maar het grote probleem is geld: de totale behandeling zal ruim 150.000 euro kosten. "De zorgverzekeraar betaalt niets, en we zijn inmiddels zelf ook door onze reserves heen."
Crowdfunding

Eefje ziet de behandelingen in de Duitse kliniek als enige overlevingskans. Daarom zette ze een crowdfundingsactie op om zo het geld op te halen dat ze nodig heeft om de behandelingen te kunnen betalen. "We hebben tot nu toe al veel donaties gekregen, maar het is nog niet genoeg."

Door de behandelingen in Duitsland krijgt Eefje weer hoop. "Ik voel me sterk, maar het is ook dubbel. Eigenlijk wil ik me volledig storten op mijn gezondheid, maar het is nu een kwestie van geld of ik een kans krijg om te overleven."
'Luister naar je lichaam'

Eefje wil na wat haar is overkomen andere vrouwen waarschuwen. "Laat dat uitstrijkje altijd doen, het liefst zo snel mogelijk. Ik was met mijn 28 jaar vrij jong om baarmoederhalskanker te krijgen, maar ik ben zeker niet de enige. En als je ooit het gevoel hebt dat er iets mis is, luister dan naar je lichaam en trek aan de bel."

Om haar behandeling te bekostigen is Eefje een stichting begonnen. Op haar site zie je hoe je geld kunt doneren.
'Blijf altijd in gesprek met je behandelend arts'

Omdat er voor Eefje geen behandeling in Nederland mogelijk is, heeft ze nu alle hoop gevestigd op behandeling in een Duits ziekenhuis: het IOZK. Daar ondergaat ze een behandeling die specifiek op haar situatie is afgestemd, een combinatie van het 'Newcastle Disease Virus' en 'Dendritische cel therapie'.

Deze behandeling is niet beschikbaar in Nederland. KWF Kankerbestrijding zegt daarover: "​In Nederland worden door de zorgverzekeraar alleen bewezen en effectieve behandelingen vergoed. Dat wil overigens niet zeggen dat deze behandeling per definitie niet zou kunnen werken; het is vooralsnog niet op grote schaal bewezen.

Daarnaast adviseert KWF: "Wat je als patiënt ook doet naast de reguliere zorg, blijf altijd in gesprek met je behandelend arts."

Meer op rtlnieuws.nl:

    Kim kreeg baarmoederhalskanker: 'Stel je mij echt de vraag of je moet vaccineren?'
    Baarmoederhalskanker: Sabine was er op tijd bij, Manon niet
    Dit zijn slechte redenen om een HPV-vaccinatie te weigeren

RTL Nieuws / Esther Maas
[*/quote*]


Google Übersetzer:

[*quote*]
Eefje (30) got cancer again but can not pay for therapy: 'I do not want to die yet'

Eefje Muller. © Xammes Photography

After Eefje had undergone surgery on cervical cancer, she got severe pain shoots in her lower abdomen. Take a paracetamol, her doctor said. But he was wrong: the cancer was back. In the Netherlands Eefje is now untreated. "I have a wonderful life, I am too young to die."

Eefje turned thirty last week. Where most people celebrate that big, Eefje was in a German hospital. "I did not plan that, of course, but at the same time I'm glad I got the thirty."

Pain in abdomen

The cervical cancer was discovered two years ago during a check-up at Eefje. "It was more or less coincidence, I had no complaints." She was operated a few weeks after the diagnosis. "It was a heavy operation, which lasted twelve hours, but in the end they could take away everything."

The doctors told her that the chance was 'very small' that the cervical cancer would come back. "But I got a lot of pain in my lower abdomen after the operation, and that got worse."

'This is not normal'

When she told her doctor, she waved her worries away. "The pain would be caused by the stitches, and it would be part of it, I just had to take a paracetamole."

Because Eefje continued to be in pain, she was also examined by a chiropractor and her mother, who is a physiotherapist. "They both said immediately: this is not normal, you have to have a scan made."

Wrong stuff

Eefje then went back to the hospital and asked if she could be re-examined. Eventually she got an MRI scan, from which it soon appeared that the wrong thing was. "The cancer was back, and had kept a lot of house.The doctors said immediately: this can not be saved anymore."

At that moment, the ground dropped below Eefjes feet, she says. "I was so unhappy that I had not had a scan done before, would it have helped if I had been there before, I would have had to deal with my own feelings a lot more and force that research down."
Again chemo

The returned cervical cancer of Eefje appeared metastasized and in an advanced stage. There is no good method of treatment for this in the Netherlands. The women whose cancer returns and have spread have chemotherapy to keep the tumor under control as much as possible. But it often does not work well: most patients die within a year.

Eefje lost her hair because of the chemo. (Own picture)

Eefje started chemotherapy after the cancer was back. "I got six treatments and did everything to help my body, I did not eat sugar, did fasting, I really thought: come on, we're going for it."

"Excluded"

The treatments were pretty good, in January she got the last one. "The tumors were not completely gone, but were getting smaller, but those six treatments were the maximum they give patients in my situation, so after that it was done, I was exhausted according to the doctors, and I'd have to wait and see how the tumors would go. develop."

Eefje can not accept that diagnosis. "I do not want to wait until the cancer starts to proliferate again I have a wonderful life, I do not want to quit, I have a very sweet man, and I want to grow old with him I'm still too young to die . "

Eefje with her husband during their wedding. (Own picture)

Clinic in Germany

Eefje decided to look for other treatment methods, and came across a clinic in Germany. "I was eligible for a special immunotherapy, which has already achieved good results in other patients."

She has had two treatments in the German clinic, but the big problem is money: the total treatment will cost more than 150,000 euros. "The health insurer pays nothing, and we are now also through our reserves."

Crowdfunding

Eefje sees the treatments in the German clinic as the only chance of survival. That is why she set up a crowdfunding campaign to raise the money she needs to pay the treatments. "We have received many donations so far, but it is not enough."

Through the treatments in Germany Eefje gets hope again. "I feel strong, but it is also double, but I really want to be completely absorbed by my health, but it is now a question of whether I get a chance to survive."

'Listen to your body'

Eefje wants to warn other women after what happened to her. "Let that smear always be done, preferably as quickly as possible.I was 28 years old to get cervical cancer, but I'm certainly not the only one.If you ever feel that something is wrong, then listen to your body and pull the bell. "

To fund her treatment Eefje started a foundation.
On her site you can see how you can donate money.
https://eefjemuller.nl/


'Always keep in conversation with your attending physician'

Because there is no treatment available for Eefje in the Netherlands, she now has all hope for treatment in a German hospital: the IOZK. There she undergoes treatment that is specifically tailored to her situation, a combination of the 'Newcastle Disease Virus' and 'Dendritic cell therapy'.

This treatment is not available in the Netherlands. KWF Kankerbestrijding says: "In the Netherlands, the health insurer only reimburses proven and effective treatments, but that does not mean that this treatment by definition can not work, it has not yet been proven on a large scale.

In addition, KWF advises: "Whatever you do as a patient in addition to regular care, always keep in conversation with your doctor."
[*/quote*]
Logged

Krant

  • Jr. Member
  • *
  • Posts: 303

https://eefjemuller.nl/

[*quote*]
    Doneren
    Behandeling in het IOZK
    Contact
    FAQ

Eefje heeft kanker
Volgens de artsen in Nederland heeft zij nog maar kort te leven.
Er is niets wat zij nog voor haar willen doen. Gelukkig kan Eefje in het IOZK in Duitsland wel goed geholpen worden, maar voor deze behandeling is veel geld nodig. Geef jij Eefje een kans?

JA, IK HELP MEE! Ik wil doneren!
Wie is Eefje?

Eefje is 29 jaar. Nog geen 3 jaar geleden trouwt ze met de liefde van haar leven Jehro. Ze wonen samen met hun hondje Robby in Hillegom. Eefje is een webanalytics goeroe en is begin 2016 haar eigen bedrijf gestart. Kort hierna krijgt zij voor het eerst de diagnose baarmoederhalskanker.
Er volgt een 12 uur durende operatie. Na de daarop volgende onderzoeken bevestigen de artsen dat ze alle kanker te pakken hebben. Er worden geen uitzaaiingen gevonden. De kans dat de kanker terug komt is minimaal (minder dan 2%). Eefje herstelt goed van de operatie, maar in de daarop volgende maanden krijgt zij steeds meer pijn. De arts bij wie Eefje destijds onder behandeling is wuift dit weg met de opmerking “Het zal wel een hechtinkje zijn, neem maar een paracetamol”.

Na meerdere smeekbedes wordt er eind 2017 eindelijk een biopt genomen en opnieuw een MRI scan gemaakt. De kanker is terug, en wordt niet voor niets agressief genoemd. In de 10 maanden sinds te operatie is de kanker uitgezaaid naar het buikvlies en zijn er 3 grote tumoren ontstaan in haar onderbuik. Er wordt binnen een week gestart met een “alles of niets” chemo-cocktail. Wie Eefje kent weet dat ze wel van een uitdaging houdt. “Je bent niet te genezen” ging er bij Eefje dan ook niet in. Direct na dat slecht nieuws gesprek in het ziekenhuis zette ze een knop om en slaat sindsdien geen stap over in de totaal aanpak van kanker. Zodra ze weer beter is, vertelt ze je hier graag alles over.
Hoe nu verder?

In januari heeft Eefje haar laatste chemokuur gehad. Ondanks de zeer positieve resultaten krijgt zij nog steeds het stempel “uitbehandeld” en “niet te genezen”. Maar Eefje heeft nog wel een kans: immuuntherapie in de IOZK kliniek in Keulen. Dit kan haar leven redden, maar de zorgverzekering betaalt hier niet aan mee. Er is dit jaar nog minimaal € 150.000 nodig voor haar behandelingen. Jouw hulp is daarom hard nodig!

Jij kunt Eefje helpen door zelf geld te geven maar ook door al je vrienden, familieleden en collega’s te vertellen over deze actie. Iedere donatie, klein of groot is van harte welkom! Samen kunnen wij haar het mooiste geven wat er is…… TIJD!
Zit het met je cashflow wel goed?
Dan is de donatiepagina waar je wezen moet!
Ja! Ik wil doneren!

Wil je meer weten over de behandeling in het IOZK?
Ja, vertel me meer

34,957+Euro gedoneerd
1,457+Donaties ontvangen

Stichting Eefje | KvK-nummer 71792449
Facebook
Twitter
WhatsApp
Google+
Delen
[*/quote*]Logged

Krant

  • Jr. Member
  • *
  • Posts: 303

Uhrenvergleich mit dem Archiv:

Netzwerke, Metanetzwerke, Geheimgesellschaften / Deutsche Gesellschaft für Hyperthermie
http://www.transgallaxys.com/~kanzlerzwo/index.php?topic=2180.msg22701#msg22701

Die Akte Gesellschaft fuer Biologische Krebsabwehr, Heidelberg / Biokrebs Mitglieder, Stichprobe in 2013
http://www.transgallaxys.com/~kanzlerzwo/index.php?topic=5458.msg21961#msg21961

Netzwerke, Metanetzwerke, Geheimgesellschaften / Der Verein "Europäische Gesellschaft für Angewandte Immunologie e.V."
http://www.transgallaxys.com/~kanzlerzwo/index.php?topic=7227.msg16329#msg16329

Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht wirklich gar nicht gut aus...
Logged
Pages: [1]